Aug 11 -

love your shining smile, baby bird :xxxxx

I'm a strange girl. #Yongaholic